หน้าหลัก
Image
powered_by.png, 1 kB
คณะครูอาจารย์ศึกษาดูงานโรงเรียนพบพระวิทยาคม PDF พิมพ์ ส่งเมล
Image

     วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2553 คณะครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จำนวน 20 คน ทางไปศึกษาดูงาน “เพื่อยกระดับโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทอง ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร”  ท่านผู้อำนวยการสมประสงค์ มั่งอะนะ จึงมอบหมายให้ อาจารย์ณรงค์ชาญ นุชารัมย์ นำทีมคณะครูอาจารย์และนักเรียนเดินทางไป  โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก “โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร เมื่อปี 2552ซึ่งผ่านการประเมินครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด โดยการไปครั้งนี้ คณะครูอาจารย์และนักเรียนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ และถูกสุขอนามัย ซึ่งเหมาะสมกับตำแหน่งโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร ...ทางคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ท่านรองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคมทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง...

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

Image  Image

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055-561005 (โทรสาร ต่อ 26) Email : umphangs@hotmail.com